Açık saçık,resim ve fotoğraflara bakmak haramdır…2

İster cinsel tahrik gayesi olsun, ister olmasın,
İslâm’ a göre çıplaklığın sınırları içerisine
gire n resim,fi lm ve fotoğraf çekti rmek
bunlara bakmak ve bunları pazarlamak
haramdır. Çünkü, bu
resim, film ve fotoğraflar aracılığıyla
çıplaklık temelde meşru olmayan
geyeye yönelmektedir.
Burada oluşan fark da tesiri
bakımındandır. Çünkü, bizzat
çıplaklık, birinin aracılığıyla, çıplaklıktan
çok daha tesirli ve tehlikelidir.
Yine de birinin aracılığıyla
çıplaklıkta hem süreklilik hem de
yaygınlık mevcuttur.
Bu çıpl ak resimleri , yalnı
zca kadın resimleri ile sını rlamamak
gerekir. Her iki si de
haram dır ve günahtır. Kadın ve
erkekte avret yerleri sayılan yerlerin açılması
ve buralara bakılması da haramdır. Ancak
haramlık ve güna hlık en mahre m noktalara
yaklaştıkça daha da artar ve ağırlaşır.
Bugün halk arasında çok yanlış olan “
güzele bakmak sevaptır” diye bir söz dolaşmaktadır.
Güzel nedir, kimdir, kime göre dir,
kimin içindir? Bu güzel nefsin hoşlandığı bir
nesne midir? Yoksa güzel, kalbin akılla, marifet
ve bilgi elde ettiği midir? Hiç şüphesiz birincisi
kötülüğü emreden nefsin güzeli, ikincisi
de kalbin ve gönlün güzelidir. Birincide nefis
gördüğü güzele bakarak kendi adına çirkinleşir.
İkincisi de ise gönül ve kalp gördüğü güzele,
Allah adına bakar ve daha da güzelleşir.
Bu birincide nâ-mahrem açık da örtülü
de güzel de çirkin de olsa nefis adına bakıldığı
için haramdır. Burada nefis kendi adına çıkmıştır.
Niyeti kendi nazarı, zevki ve sınırsız arzul
arı d ır. B u bak m ada göz bir tahr ik aleti
olduğu için, bu bakmada hayır yoktur. Hem
şükürsüzlük hem nankörlük olduğu iç in haramdır.
İkincide ise, niye t ve çı kı ş noktası,
Alla h (C.C.)’ ın sonsuz güzelliğine varmak
i lim ve marifet ile şükür vardır. Burada Allah’
ın rızasını k azanmak vardır. Yaratıcı
adına bakmak vardır. Allah adına kâi n atı
okumak vardır. Allah’ ın rahmet mucizelerini
görür v e okur. Bura da her şey güzeldir.
“ Allah her şeyi güzel yaratmıştır. (Secde-7)”
ayeti mucib ince, göz her yarat ılışta güzelliği
arar v e bulur. Muazzam alemi büy ü k b ir
huzur ve refah içerisinde izler, görür, büyük
bir lezzet alarak nefsini bu yönde tatmin eder,
Allah’ ın rızasını kazanır,lütfuna mazhar olur.
“ Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel
eyler” der, Rabbinin tasarrufuna teslim olur.
Nefis adına nâ-m ahreme bakmak günahtır.
Rabbimiz “ Allah, gözlerin ihanetini
de bilir, gönüllerin sakladığını da.. ( Mü’ min-
19)” buyurarak gözler in ihaneti n i haram
bakış olarak bilir. Gözlerin ihaneti ifadesinde,
gözlerin gizlice harama kaymasını söyleyerek
kötü nefsin,İlâhî
harikası olan, o inci gibi gözlerin kendi
adına kullanılmasıdı r. Halbuki b u kaymayı
Rabbimiz görüyor ve biliyor. Ama nefis bunu
unutarak gözlere ihanet ediyor.
Rabbimiz” Fuhşiyatın açığına da gizlisine
da yakla şmayın !.. İşte aklınızı kullanırsa
nız diy e, Alla h bunları si ze emrediyor.(
En ’ am-151) buyurmuştur. Bu ayet e
göre,inanan b ir insan,ister akıllı
telefonlarda,is ter interne t siteleri n de, açık
sa çık görüntülere, cins el içerikli filml ere, fotoğra
flara bakama z. Çünkü bunlar açıkça
fuhşiyat ve zi n adır. Kur’ â n ’ da i ki yerd e
açıkça fuhşiyat, bir yerde de zinanın yasak olduğunu
buyurulmuştur, A’ raf-33. Ahire t t e,
Rabbimiz bunları karşımıza şahit olarak çıkaracaktır,
Yasin-65.
Ayette açık fuhşiyat; genelev,gizli dost,
metres,vb. hangisi olursa olsun zinadır. Gi zli
fuhşiyaise, insanı zinaya götüren her şeydir.
Zina haramdır, şehveti kamçılayan meşru olmayan
şeyle r de haramdır. Kurân-ı Keirm’
de fuhuş keli m esi “ fevahiş” çoğul
olar ak ifade edi lerek insanı zinaya götüren
yolların çokluğuna dikkat çekmiştir.
“ Sakın zinaya yaklaşmayın; çünkü o,
çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır, çok
kötü bir yoldur,(İsra-32)” buradan herkes,sadece
zinanın deği l, z inaya yaklaşmanın da
yasa klandığını rahatlıkla görür. Öyl eys e z inaye
götüren tüm yollar haram ve yasaktır.
Hadis-i Şerif’ te” Ellerde zina eder,onların
zinası tutmaktır. Ayaklar da zina eder,onlar
ın zinası yürümektir. Ağız da zina eder,
onun zinası öpmektir. Kulaklar da
zina eder, onların zinası dinlemektir,
buyur muşlardır.(
Müslim,Kader-21)
Aile toplumun t emeli olduğu
için, eğer bu temel yerinden
oynarsa tüm bi n a sa rsılır. Ailenin
mutlu ve huzurlu olması için, eşlerin
fuhşiyattan kaçınması lazımdır.
Çünkü bu er-geç ortaya çıkar.Eğer
İs lâm b u nu yasa klamı şsa hüküm
ve düzenleme yi de be raberin d e
getirmiştir.Bu
m utluluk i çin,onlarca em ir
ve yasaklar koymuştur. Zinaya sürükleyen
şeyleri de yasaklamıştır.
Kadı n ve er kelerin cinsel cazib elerini
or taya k o yacak şekilde giyi nm eleri, süslenmeleri,
o şek ilde t o p lum içerisi n e
çıkmaları,müstehcenlik ve hayasızlıktır.Eş olmayanla
rın şehvetle birbirlerine dokunmalar
ı,k adınların tahrike ves ile olacak k oku
sürünmel eri,kış kı rt ıcı bakışları , k onuşma v e
gülüşmeleri , n â-mahremlerin birlikte , açık
saçık filmler sey retmele ri,internett e şehv ani
hislere hitap eden sayfaları gezmeleri, hepsi
haramdır ve zinaya yaklaşmak suçudur.
Yöneticiler genel ahlak ilkelerini koymalılar
ve kamu düzenini sağlamalılar. Sağlıklı
toplum için bu şarttır. Zinaya götürecek
müstehcenlik, cinsel duyguları tahrik edenler,
hiçbir zaman cinsel özgürlük adı altına alınamaz
.İnsa n fıtrat ına aykırı bu
ahlaksızlılara,devlet sınır getirmeli, aile ile toplumu
korumalıdır.Çünkü, bunlar kamu düzenini
bozan şeylerdir.Hani bir zamanlar muzır
neşriyat yasaları vardı ne oldu bunlara neden
uygulanmıyor,da h a ne bekleniyor? Toplumun
ahlaken çöküp Lut t oka d ı ye m esi mi
bekleniliyor?İş işten geçmeden çaresine bakılmalı.
Eşci nsellikte n,evlilik dışı
çocuklara,umumhanelerden,cinsel içerikli yayınlara
kada r,t o p lumuntasvip etmedikle ri
eğer mukayese edilirse ne denmek istendiği
net olarak anlaşılır.İşte, İslâm’ ın bu sapkınlıklara,
bu kadar sert hükümler getir mesinin
altında yatan temel esas budur. Bu ser t hükümler,
kaymakta olan fert ve toplumların ellerinden
tutar, onlara istikamet kazandırır.
Peki, evli bir insan, bu hayasız,edepsiz
resimlere, fotoğraf ve filmlere ne den bakar?
Unutulmamalıdır ki şehvani his, herkes için,
fıtri ve tabiidir. Bunun yolu da meşru olan evliliktir.
Eğer evli olan tatmin olamıyor ve aradığını
bulamıyorsa tatmin için, bu haramlarla
tatmine çalışıyor dur. Yapılan anketle rde bu
oran oldukça y ü ksektir.Bu kadınla rda da
mev cutt u r.Yapılac ak şey,eşleri n b irbi rlerin e
karşı cesur olmalarıdır. Beklentilerini,isteklerini
birbirlerine anlatarak meşru dairede karşılıklı
be klentilerini k arşılamala rı
gerekmektedir. Eğer başka problem yoksa bu
kişi psikoloji k hastadır. Cinsel içe rikli hayat
onu esir almış ve onu alışkanlık haline getirmiştir.
Öyleyse Allah’ a ve ahiret gününe inanan
insan,irade ve aklını birl eştir mel i, İslâm’
ın emir ve yasakları nı hayatına tatbik
etme lidi r. E m p er yalistlerin bu cinsel s ektörüne
prim verilmemelidir.Böylece Müslümanın
alnı a k,açık ve dik olmalı, ahirette bu
hayatın hesabını vereceğini unut
mamalıdır. Çünkü açılacak olan, amel
defterinde, gizli açık her şey ya zılıdır. Onun
için bu tür cinsel sapıkl ık ve iğrençlik lerin,
gayrı meşru il işkilerin, r uhi b u nalımların
önüne geçmek iç in, Rab b imizin emirleri ile
bunların önüne set çekilmelidir.Biz muhtasar
kıldık,siz anlayın,uygulayın.
Ey iman edenler ! . . Lütfen i nsanı z inaya
götüren, dijital dünyanın telefon, internet
ve sinema film, resim ve fotoğraflarından
uza k d u run. O nur dolu, m ücevher gözleri,
mezbele ye saplamayın. Allah’ tan kor kun,
Peygamberden utanın, i n sanla rdan haya
edin. Bunları tüm aile efradınıza da anlatın.
Allah (C.C.)’ ı n yardımı, Pey ga m ber imizin
şefaati üzerinize olsun. Âmin, Âmin !..
Selam ve saygılarımla…
Not: Mübarek Ramazan Ayı’ nın,
tüm İslâm alemine ve ülkemize, hayırlara
vesile olmasını yüce Rabbimizden
niyaz ediyoruz.
Âmin, Âmin !..

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.