SPOR Haber Girişi : 03 Haziran 2021 11:22

BİRLİK OLMALIYIZ

Gelecek sezon TFF 1. Ligde
mücadele edecek olan
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da
Onursal başkan
Mehmet Sekmen’in
açıkl amalarının ardından
ada ylığını a çık la yan Ali
Demirhan birlik ve be ra berlik
çağrısında bulundu.
TARAFTARLA
HEYECANLI
Onursal başkan Mehmet Sekmen’in
‘artık elimi çekiyorum.
Yönetime t alip ol an varsa
gelsin al sı n’ açıkl amalarının
ar dından başkan lık iç in aday
ol an Ali Demi rh an’a tara ftarla
rdan çağrı geldi. A rtık
zamanı gel di di ye konuş an
tar afta rlar, ‘ Erk haber TV nin
konuğu olan A li Demirh an
yaptığı açıklamalarla
yüreğimize su serpti. Beklentileri
karşılayac ak bir aday
ol duğ una inanıyoru z. Hatta
beklentimi z diğer adaylarla
güç bi rleştirip da ha güçlü bir
yönet im oluşturulabilir
düşüncesindeyiz.’ Dediler.
HAKKI ÖDENMEZ
Erzurum Büyükşehir Belediye
başkanlığında gö rev aldığı
süre de özellikle sp or faaliyetleri
konusu nda çok büyük katkı ve
hizmetler sunun Büyü kşehir beled iye
Başkanı Me hmet Se kmen’in hakkını
ödeyeme yiz d iye konuşan Erdal Bayburt
isimli taraftar, ‘Onursal Başkanımız
Mehmet Sekmen’in emekleri asla inkar
edilemez. Bazı taraftarlar siyaset ile futbolu
karıştırıp tepkiler gösteriyor. Fakat
unutulmasın ki, 2 sezon süper ligde boy
gösterdik. Bura la ra kadar gelmemi zin
en büyük etkeni Mehm et Sekmend ir.
Tü m spor faaliye tlerinde başkan ımızı
en ön saflarda görüyoruz. Hakkı a sla
ödenemez.’ Dedi.
DESTEK ZAMANI
B u sezon çok s ancılı g eçti ve artık
sıkıntı yaşamak istemiyoruz diyerek sözleri
ne deva m eden Bayburt, ‘ Biz
taraftarların istediği isimlerin önemi yok.
Biz sadece takımın başarısını istiyoruz.
El birliği ile bu sıkıntılı sürecin üstesinden
gelinecektir. Sadece yönetimlerden
değil biz taraftarlar olarakta takımın
formasını atkısını artık elim izd en ne
gelirse azda olsa destek olma k için
ça ba gösterm el iyiz. 17 H aziranda
ya pılacak kongrenin ardından yeni
yönetimin elini çabuk tutması gerekiyor.
Gelecek sezonun planlaması bir an
ev vel yapıl malıdır.’ Diyerek sözlerini
tamamladı.
HÜSEYİN
ATALAY